Wie zijn wij?

An-Katrien Van Overmeire behaalde haar master Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek in 2010 en ging aanvankelijk aan de slag met volwassenen met een mentale beperking als woonbegeleidster.

Later werkte ze met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen in een residentiële setting, waar ze zich vooral kon verdiepen in autismespectrumstoornissen. In die voorziening vervulde zij ook enkele jaren de functie van teamcoördinator. Daarnaast ging zij ook werken in een multidisciplinaire praktijk waar zij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychosociale problemen individueel begeleidde.  

Haar bijkomende opleiding tot mindfulness kindertrainer en langdurige vorming contextuele counseling vormen hierbij grote bronnen van inspiratie.  

In 2018 richtte An-Katrien samen met Delphine Vanhamme Corligo op. Momenteel werkt ze daarnaast veneens als thuisbegeleider in Tanderuis (thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme). 

Contactgegevens: an-katrien.vanovermeire@corligo.be

Benedicte Van Acker is afgestudeerd als professioneel bachelor in de ergotherapie.  

Meteen na haar studies deed ze veel ervaring op binnen de fysieke revalidatie in het UZ Gent. Na 6 jaar binnen de fysieke revalidatie en 2 postgraduaten ging ze aan de slag als zelfstandige ergotherapeut, hippotherapeut en equicoach. 

Als zelfstandige heeft ze zich verder geschoold binnen de INPP reflexintegratie en talrijke bijscholingen rond het werken met kinderen en ontwikkelingsstoornissen (autisme, psychomotoriek, schoolse vaardigheden, enzoverder).
Binnen Corligo richt ze zich op (fijne en grove) motorische vaardigheden, schoolse vaardigheden zoals schrijven en rekenen en visueel-ruimtelijke vaardigheden. 

Contact: benedicte.vanacker@corligo.be

Brecht Mortier is klinisch psycholoog en volgt een therapieopleiding voor kinderen en jongeren.

Als eeuwige student volgde Brecht al wat opleidingen rond ASS, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet. In de toekomst zal hij zich verder blijven bijscholen en vormen in die richting, met het accent op gezinnen, ouderschap en kinderen.

Naast Corligo is Brecht werkzaam als psycholoog in groepspraktijk ‘Den Appel’ te Kortrijk. Verder werkt hij als consulent voor Kind en Gezin.

Bij Brecht kunnen ouders terecht die zich zorgen maken over hun kinderen, tieners, pubers of (jong)volwassen inwoners. Door (zelf)isolatie, agressie of andere psychische en gedragsmoeilijkheden komt de ontwikkeling in het gedrang, vermindert het welbevinden of bemoeilijkt dit het samenleven. Zij kunnen bij Brecht terecht om te werken aan een hoopvollere toekomst voor het gezin.

Contactgegevens: brecht.mortier@corligo.be

Cara Aelvoet studeerde aan de toenmalige hogeschool KATHO (nu VIVES) toegepaste psychologie met als afstudeerrichting jeugddelinquentie. Ze behaalde daarna haar diploma leerkracht lager onderwijs.

Na deze studies in 2016 ging ze aan de slag als leefgroepbegeleider in een Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning. In het ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen werkt ze als spilfiguur voor het inclusieonderwijs, waarbij ze zowel het schoolteam, kinderen als ouders begeleidt in het bieden van optimale onderwijskansen. Specifiek coacht ze kinderen met autisme, ADHD en gedrags-en emotionele problemen.

Cara blijft zich regelmatig bijscholen, omdat ze ervan overtuigd is dat levenslang leren de basis is voor een professionele ontwikkeling. Zo volgde ze de opleiding Life Space Crisis Intervention en herstelgericht werken. Momenteelverdiept ze zich in executieve functies en volgt ze de eenjarige basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie.

Sinds juni 2020 geeft ze in Corligo therapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders. Ze gaat steeds op een verbindende manier met het kind en zijn context aan de slag. Het samen zoeken naar de eigen krachtbronnen staat centraal in het verder groeien op alle ontwikkelingsdomeinen.

Contactgegevens: cara.aelvoet@corligo.be

In 2015 rondde Delphine Vanhamme haar opleiding als kinder- en jeugdpsychiater af, na een gevarieerd assistentschap op zowel residentiële als ambulante diensten te Tienen, Pittem, Aalst en Leuven. Ze volgde de postgraduaatopleiding “gedragstherapie bij kinderen en jongeren” aan de KULeuven. Delphines bijzondere aandacht gaat naar ontwikkelingsstoornissen, en specifiek met autismespectrumstoornis deed ze reeds veel ervaring op. In 2021 startte ze met de opleiding tot gecertificeerd NMT-therapeut.

Delphine werkte vanaf 2015 als kinderpsychiater in de ambulante revalidatiecentra van Oudenaarde en Ronse, en ging ook aan de slag in een kleinschalig residentieel centrum voor kinderen met ASS. Daarnaast werkte ze ook voor het MFC Wagenschot (campus Heynsdaele).

In 2018 startte ze samen met An-Katrien Van Overmeire de praktijk Corligo op. Ze combineert dit met het werk voor het MFC Odisam en het CAR Glorieux.


Delphine heeft helaas een patiëntenstop en kan geen nieuwe aanmeldingen opnemen voor kinderpsychiatrische opvolging. Ze neemt wel nog deel aan het multidisciplinair onderzoek.

Elke van der Linden – van Dijke heeft in 2007 haar master pedagogische wetenschappen behaald aan de Universiteit Leiden in Nederland. Zij is EMDR- en ACT-therapeut. Eveneens volgde zij scholingen rond HSP. Momenteel volgt zij de vierjarige permanente vorming gedragstherapie voor kinderen en jongeren aan de Universiteit van Gent.

In de beginperiode na haar studies heeft Elke op scholen voor middelbaar onderwijs gewerkt als orthopedagoog en onderzoeker. Sinds 2013 ging zij aan de slag als manager en klinisch orthopedagoog binnen verschillende centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Elke heeft specifieke interesse en ervaring in het onderzoeken en begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers die te maken hebben met depressies, angsten, hechtingsproblemen en trauma’s. Hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en AD(H)D interesseren haar ook. 


Contactgegevens: elke.vanderlinden-vandijke@corligo.be

Karen

Karen D’Hondt studeerde in 2001 als germaniste aan de Vrije Universiteit Brussel af. In 2017 behaalde ze haar getuigschrift als holistisch coach en consulent en later ook als stress- en burn-out coach. Vanuit haar voorliefde voor meditatie, stilte en eenvoud volgde ze ook de opleiding tot mindfulness trainer.

Hoewel Karen jarenlang als germaniste toegewijd les gaf, bleef haar fascinatie voor persoonlijke ontwikkeling groeien. Na een aantal innovatieprojecten waarin ze diverse doelgroepen (werkzoekenden, onderwijs- en opleidingsorganisaties) mocht coachen, voelde de keuze voor een zelfstandige coachings- en trainingspraktijk in Zottegem heel natuurlijk. In haar holistische aanpak benadert ze de mens als geheel op een down-to-earth en wetenschappelijk onderbouwde manier.     Als wandel- en stiltecoach trekt ze sinds 2018 met groepen doorheen het verstillende landschap van de Vlaamse Ardennen. Ze houdt ervan om samen al wandelend te laten zijn wat is en de natuur als spiegel te beleven. Ze begeleidt ook mindfulness trainingen en meditatiereeksen rond zelfcompassie.

In Corligo kunnen zowel jongvolwassenen als volwassenen bij haar terecht voor een mindfulness training in groep. Het is een combinatie van oosterse meditatietechnieken met praktische oefeningen en inzichten uit de westerse psychologie. Zo verken je heilzame manieren om anders met stress, dagelijkse irritaties, intense emoties, piekeren, uitdagende communicatie,… om te gaan. De beoefening wordt stapsgewijs en ervaringsgericht begeleid. Bewezen, gunstige effecten bij stressklachten, burn-out, preventie van (herval) van depressie, angst, chronische pijn en slaapmoeilijkheden.

Zou je graag een cursus mindfulness in groep volgen? Stuur Karen gerust een mailtje voor meer info. Ze brengt jou dan op de hoogte wanneer er terug een training start.

Contactgegevens:  karen.dhondt@corligo.be


Leila Coen studeerde in 2008 af als ergotherapeute aan de Arteveldehogeschool. Nadien volgde ze nog een masteropleiding management en beleid in de gezondheidszorg. 

Ze heeft gewekt in een MFC met jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en autisme en ze heeft ook ervaring met de doelgroep ouderen en kinderen.  

In Corligo werkt Leila als studiecoach, waar ze eveneens een opleiding voor volgde. Ze werkt voornamelijk met jongeren met een leerachterstand, leerproblemen en leerstoornissen (ADHD, ADD, Autisme, etc). Daarnaast geeft ze ook weerbaarheidstraining volgens het rots- en waterprincipe, andere sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttraining. De laatste 2 trainingen kunnen zowel individueel als in groep. 

Contactgegevens: leila.coen@corligo.be

Marieke Tinel studeerde in 2016 af als Master in de Muziektheorie, optie Muziekpedagogie aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. In 2019 behaalde ze ook haar diploma Creatieve Therapie, optie Muziektherapie aan de Arteveldehogeschool.

Ze deed tijdens en na haar studies ervaring op in time-out projecten voor volwassenen, vluchtelingencentra, een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking en in een woonzorgcentrum. Daarnaast heeft ze reeds verschillende jaren ervaring in het geven van muzieklessen en workshops.

In Corligo kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen bij haar terecht voor muziektherapie. Voorkennis van muziek is absoluut niet nodig. Muziek is hier voornamelijk een expressiemiddel. Muziektherapie richt zich vooral op kinderen/(jong)volwassenen die moeilijkheden ervaren op vlak van zelfvertrouwen, assertiviteit, het uiten van emoties, het leggen van contact, of die te maken krijgen met stress, faalangst, rouw, een burn-out/bore-out, emotionele verdoofdheid, depressieve gevoelens of een negatief zelfbeeld. Ook voor kinderen met autisme kan muziektherapie zeer heilzaam zijn.

Marieke is eveneens werkzaam als muziektherapeut in het Psychiatrisch Centrum Menen.

Contactgegevens: marieke.tinel@corligo.be

Marit Declercq behaalde haar masterdiploma klinische orthopedagogiek aan de UGent in 2021.

Haar hart ligt bij kinderen en jongeren. Tijdens haar stage in pleegzorg deed ze ervaring op met kinderen met sociaal-emotionele moeilijkheden.

Naast haar job in Corligo werkt Marit in het Centrum Algemeen Welzijn te Oudenaarde in een jongerenproject. Daar neemt ze de functie op van integraal psychosociaal begeleider.

Ze blijft haar kennis uitbreiden door deel te nemen aan studiedagen of opleidingen. Zo heeft ze de 10-daagse opleiding tot integratief coach voltooid.

Contact: marit.declercq@corligo.be


Matthias Van Overschelde studeerde in 2007 af als bachelor Sociaal Werker. Daarna volgde hij diverse kortdurende opleidingen rond omgaan met agressie bij kinderen en volwassenen, intra familiaal geweld, suïcidaliteit en preventie, pubers en hun puberbrein, mediawijsheid bij jongeren, verbindend hulpverlenen, interventie in crisissituaties, enzoverder.

In 2009 volgde hij een langdurige opleiding gezinsbegeleider en gezinsgericht werker, onderbouwd vanuit systeem- en contextuele therapie.

Matthias was werkzaam als jongeren- en gezinsbegeleider binnen de bijzondere jeugdzorg, als leerlingenbegeleider in het buitengewoon en regulier onderwijs en als jongerenbegeleider in een time-out project.
Kenmerkend in zijn begeleiding is werken naar verbinding met jezelf en omgeving, focus op de positieve krachten, verhogen van welbevinden en het geven van sociale vaardigheidstraining. 

Contact: matthias.vanoverschelde@corligo.be

Nancy Samaey studeerde af als huisarts in 1996. Daarna volgde ze bijkomend de opleiding jeugdgezondheidszorg. Zij werkte bij Kind en Gezin en het CLB. Momenteel is ze nog steeds werkzaam binnen het Vrij CLB aan de Leie. Haar expertise ligt vooral bij het opvolgen van kinderen met motorische problemen zoals DCD. Binnen Corligo neemt zij deel aan diagnostiek en staat ze in voor het opvolgen van medicamenteuze behandelingen.

Stephanie Van Impe is afgestudeerd als professioneel bachelor in de logopedie en als leerkracht lager onderwijs. Daarna volgde ze de BanaBa Buitengewoon Onderwijs. 

Aanvankelijk ging ze aan de slag bij volwassenen met een mentale beperking maar al snel volgde de stap naar het onderwijs. Daar ging ze aan de slag als Gon-begeleider en als leerkracht en logopedist in het buitengewoon onderwijs.   Momenteel is ze daar nog werkzaam als ondersteuner Type 2 en type 7.

De voorbije jaren verdiepte ze zich vooral in (beginnende) taal- en communicatieproblematieken, ondersteunde communicatie, autismespectrumstoornissen en eet-en drinkproblematiek bij baby’s en jonge kinderen.  

In Corligo staat ze in voor het sociaal communicatief onderzoek, de diagnose en evaluatie van taalproblemen en eet- en drinkproblematieken. 

Contactgegevens: stephanie.van.impe@corligo.be

Helena Verfaillie is een jonge en enthousiaste erkend diëtiste en psychologisch consulente. Ze studeerde in 2020 af als erkend diëtiste en onmiddellijk daarna startte ze met de opleiding toegepaste psychologie, klinische afstudeerrichting. Intussen is deze opleiding ook afgerond sinds 2023. Ze verdiepte zich in allerhande opleidingen rond kindervoeding. Op dit moment volgt ze nog een postgraduaat in Eetstoornissen.  In Corligo kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen bij haar terecht voor begeleiding. 

Helena gaat gewichtsneutraal aan de slag, wat betekent dat ze op meer factoren focust dan louter op gewicht. Een haalbare levensstijl zonder restricties, door opnieuw naar je lichaam te leren luisteren en deze noden te accepteren en te beantwoorden. Een vaardigheid die je op lange termijn veel bijbrengt en vooruit helpt. Verder gebruikt ze graag visueel materiaal tijdens de gesprekken. Vanuit haar ervaring weet ze dat dit een vlot gesprek vergemakkelijkt en bovendien blijft de informatie op deze manier beter bij jou hangen. Met ouders gaat ze graag aan de slag om samen te zoeken naar een stressloos maaltijdgebeuren waar er rekening wordt gehouden met alle gezinsleden, jong en oud! Kan je tips gebruiken omtrent welke voedingsmiddelen wel mogen tijdens de zwangerschap en borstvoeding? Ze helpt je graag. Ook voor intoleranties van jullie kleintjes kan je bij haar terecht. Gewichtsneutraal opvoeden is een belangrijke factor in haar visie. Het leven is immers te mooi om restricties te volgen!


Contactgegevens: helena.verfaillie@corligo.be