Team

An-Katrien


An-Katrien Van Overmeire behaalde haar master Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek in 2010 en ging aanvankelijk aan de slag met volwassenen met een mentale beperking als woonbegeleidster.

Later werkte ze met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen in een residentiële setting, waar ze zich vooral kon verdiepen in autismespectrumstoornissen. In die voorziening vervulde zij ook enkele jaren de functie van teamcoördinator. Daarnaast ging zij ook werken in een multidisciplinaire praktijk waar zij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychosociale problemen individueel begeleidde.  

Haar bijkomende opleiding tot mindfulness kindertrainer en langdurige vorming contextuele counseling vormen hierbij grote bronnen van inspiratie.  

Momenteel werkt An-Katrien eveneens als gezinsbegeleider in Tanderuis. 

Contactgegevens: an-katrien.vanovermeire@corligo.be

Bart

Bart Van de Water  is in 1997 afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs en in 2004 als klinisch orthopedagoog aan de Universiteit Gent. 

Eerst als leerkracht, eveneens als opvoeder en gezinsbegeleider, maar vooral 14 jaar als CLB-medewerker heeft hij vele kinderen, jongeren en hun ouders begeleid bij de verscheidene moeilijkheden die het leren, het leven en het opvoeden kunnen opleveren. Sinds 2019 jaar is hij voltijds zelfstandig. 

Bart is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en begeleiding van ASS, gedragsmoeilijkheden (ADHD, ODD, CD), emotionele problemen (motivatie, verlies) en leerproblemen (aandacht en concentratie, intelligentie). Daarnaast heeft hij uitgebreid kennis van het onderwijslandschap. 

Kenmerkend voor de diagnostiek en de begeleiding bij Bart is zijn handelingsgericht samenwerken en zijn oplossingsgericht denken, samen met de cliënt en zijn omgeving. 

Contactgegevens: bart.vandewater@corligo.be

Benedicte

Benedicte Van Acker is afgestudeerd als professioneel bachelor in de ergotherapie.  

Meteen na haar studies deed ze veel ervaring op binnen de fysieke revalidatie in het UZ Gent. Na 6 jaar binnen de fysieke revalidatie en 2 postgraduaten ging ze aan de slag als zelfstandige ergotherapeut, hippotherapeut en equicoach. 

Als zelfstandige heeft ze zich verder geschoold binnen de INPP reflexintegratie en talrijke bijscholingen rond het werken met kinderen en ontwikkelingsstoornissen (autisme, psychomotoriek, schoolse vaardigheden, enzoverder).
Binnen Corligo richt ze zich op (fijne en grove) motorische vaardigheden, schoolse vaardigheden zoals schrijven en rekenen en visueel-ruimtelijke vaardigheden. 

Contact: benedicte.vanacker@corligo.be

Brecht

Brecht Mortier is klinisch psycholoog en volgt een therapieopleiding voor kinderen en jongeren.

Als eeuwige student volgde Brecht al wat opleidingen rond ASS, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet. In de toekomst zal hij zich verder blijven bijscholen en vormen in die richting, met het accent op gezinnen, ouderschap en kinderen.

Naast Corligo is Brecht werkzaam als psycholoog in groepspraktijk ‘Den Appel’ te Kortrijk. Verder werkt hij in het centrum geestelijke gezondheidzorg Mandel en Leie als teamcoördinator ‘Screening en oriëntering voor kinderen’ en als kinderpsycholoog in het angstteam.

Bij Brecht kunnen ouders terecht die zich zorgen maken over hun kinderen, tieners, pubers of (jong)volwassen inwoners. Door (zelf)isolatie, agressie of andere psychische en gedragsmoeilijkheden komt de ontwikkeling in het gedrang, vermindert het welbevinden of bemoeilijkt dit het samenleven. Zij kunnen bij Brecht terecht om te werken aan een hoopvollere toekomst voor het gezin.

Contactgegevens: brecht.mortier@corligo.be

Cara

Cara Aelvoet studeerde aan de toenmalige hogeschool KATHO (nu VIVES) toegepaste psychologie met als afstudeerrichting jeugddelinquentie. Ze behaalde daarna haar diploma leerkracht lager onderwijs.

Na deze studies in 2016 ging ze aan de slag als leefgroepbegeleider in een Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning. In het ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen werkt ze als spilfiguur voor het inclusieonderwijs, waarbij ze zowel het schoolteam, kinderen als ouders begeleidt in het bieden van optimale onderwijskansen. Specifiek coacht ze kinderen met autisme, ADHD en gedrags-en emotionele problemen.

Cara blijft zich regelmatig bijscholen, omdat ze ervan overtuigd is dat levenslang leren de basis is voor een professionele ontwikkeling. Zo volgde ze de opleiding Life Space Crisis Intervention en herstelgericht werken. Momenteelverdiept ze zich in executieve functies en volgt ze de eenjarige basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie.

Sinds juni 2020 geeft ze in Corligo therapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders. Ze gaat steeds op een verbindende manier met het kind en zijn context aan de slag. Het samen zoeken naar de eigen krachtbronnen staat centraal in het verder groeien op alle ontwikkelingsdomeinen.

Contactgegevens: cara.aelvoet@corligo.be
Delphine

In 2015 rondde Delphine Vanhamme haar opleiding als kinder- en jeugdpsychiater af, na een gevarieerd assistentschap op zowel residentiële als ambulante diensten te Tienen, Pittem, Aalst en Leuven. 

Delphine volgde de postgraduaatopleiding “gedragstherapie bij kinderen en jongeren” aan de KULeuven. 

Ze is sinds 2015 werkzaam in het ambulante revalidatiecentrum van Ronse en in een kleinschalig residentieel centrum voor kinderen met autismespectrumstoornissen. Vanaf 2019 is ze betrokken in het MFC Wagenschot, campus Heynsdaele. 

In 2018 startte ze met een ambulante praktijk in Oudenaarde.

Effy

Effy Vanspranghe is klinisch psychologe (Universiteit Gent) en systeemtheoretisch psychotherapeut (Interactie-academie Antwerpen). Ze specialiseerde zich na haar studies psychologie in ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder in autismespectrumstoornissen (eerst als educatief medewerker bij het Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters, daarna bij Autisme Centraal). Ondertussen volgde en volgt ze allerlei bijscholingen en congressen rond oplossingsgericht werken, visualiseren, psycho-educatie, faalangst, jonge sociaal-emotionele leeftijd, veerkracht, geweldloos verzet,…

Bij Effy kunnen jongeren, volwassenen en gezinnen terecht voor individuele gesprekstherapie en ouder- of gezinsbegeleiding. Hierbij wordt eerst duidelijk afgestemd wat de wensen en verwachtingen zijn van het in begeleiding komen. Er wordt altijd gekeken naar het individu in relatie met zijn omgeving of bredere context (gezin, school, partner, werk, maatschappij,…). Een dergelijk traject kan kortdurend of langdurend zijn, intensief of net gespreid. Er kan heel concreet en meer oplossingsgericht gewerkt worden of net meer ondersteunend, een beetje afhankelijk van de precieze vraag voor de begeleiding.

Naast haar werk als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut is Effy nog aan de slag in een voorziening die kinderen en jongeren begeleidt.

Contact: effy.vanspranghe@corligo.be

Eline

Eline Moreaux studeerde in 2013 af als arts aan de Universiteit Gent. In 2016 behaalde zij het bijkomend diploma jeugdarts.

Sinds 2018 werkt zij als jeugdarts in MFC Heynsdaele, een residentieel centrum voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

In Corligo staat zij in voor begeleidingen, diagnostiek en het opvolgen van medicamenteuze behandelingen.

Contactgegevens: eline.moreaux@corligo.be

Elke

Elke van der Linden – van Dijke

heeft in 2007 haar master pedagogische wetenschappen (een combinatiestudie orthopedagogiek en onderwijskunde) behaald aan de Universiteit Leiden in Nederland. Recent werd zij getraind in Acceptance & Commitment Therapie (ACT) en het begeleiden van hoogsensitieve kinderen. Momenteel bekwaamt zij zich in het geven van EMDR-therapie.

In de beginperiode na haar studies heeft Elke op scholen voor middelbaar onderwijs gewerkt als orthopedagoog en onderzoeker. Sinds 2013 ging zij aan de slag als manager en orthopedagoog binnen verschillende centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Diagnostisch onderzoek vindt Elke erg boeiend. Therapieën geven en ouder/ systeembegeleidingen eveneens. Elke is met cliënten altijd op zoek naar wat echt werkt en passend is voor de persoon en zijn/haar systeem. Samen op zoek naar herstel of een hernieuwd evenwicht.

Elke heeft specifieke interesse en ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers die te maken hebben met depressies, angsten, hechtingsproblemen en trauma’s. Tic- en eetstoornissen interesseren haar ook, evenals AD(H)D-achtige klachten, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. 

Naast haar activiteiten voor Corligo werkt Elke voor de online polikliniek van een geestelijke gezondheidszorginstelling in Nederland (De Hoop GGZ). 

Contactgegevens:

elke.vanderlinden-vandijke@corligo.be

Leen

Leen Neirynck is mama van 4, bezieler van Creafant vzw en de kriebelkampen, leerkracht van opleiding en in alles wat ze doet een inspirerend motivator.

Ze gevolgde heel wat opleiding, onder meer bij Luk Dewulf, Els Pronk en Elke Busschots die haar de eigen talenten leerden kennen en bij Helen Michel waar ze de insights-methode leerde begrijpen. Beide inzichten zijn onder haar vel gekropen en laten haar niet meer los.

Leen is er echt van overtuigd dat het een heel grote stap is om met elkaar samen te leven op een positieve manier.

Als sterkte-architect en meetrekker voert Leen team-analyses uit: jezelf en elkaar beter leren kennen en begrijpen, de juiste persoon op de juiste plaats en versterkend met elkaar (leren) werken. Deze weg is eveneens een perfect traject voor gezinnen die het even moeilijk hebben.

Als groeimotor gaat ze met je mee op zoek naar welke keuze het best bij je past. De keuze voor een nieuwe job of een studierichting is een belangrijke mijlpaal in je leven. Lukt het je niet deze voor jezelf te maken, dan gaan we samen aan de slag en bekijken welke vaardigheden je dagen mogen vullen.

Als individueel begeleider voor tieners en (jong)volwassenen die zich niet goed meer in hun vel voelen, zoekt ze samen met hen een nieuw pad. De kansengever in me geeft je ontzettend graag de kans die jij nodig hebt om je eigen succes weer te mogen beleven.

Contactgegevens: leen.neirynck@corligo.be

Leila

Leila Coen studeerde in 2008 af als ergotherapeute aan de Arteveldehogeschool. Nadien volgde ze nog een masteropleiding management en beleid in de gezondheidszorg. 

Ze heeft gewekt in een MFC met jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en autisme en ze heeft ook ervaring met de doelgroep ouderen en kinderen.  

In Corligo werkt Leila als studiecoach, waar ze eveneens een opleiding voor volgde. Ze werkt voornamelijk met jongeren met een leerachterstand, leerproblemen en leerstoornissen (ADHD, ADD, Autisme, etc). Daarnaast geeft ze ook weerbaarheidstraining volgens het rots- en waterprincipe, andere sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttraining. De laatste 2 trainingen kunnen zowel individueel als in groep. 

Contactgegevens: leila.coen@corligo.be

Margaux

Margaux Goossens

is psychologe en studeerde in 2020 af aan de Universiteit Gent.  

Margaux is gepassioneerd door werken met kinderen en jongeren. Ze deed stage binnen de Bijzondere Jeugdzorg, waar ze ervaring opdeed met diverse problematieken, zoals ADHD, ASS, depressieve klachten, suïcidegedachten, enzoverder. 

Naast haar werk in Corligo is ze ook aan de slag als kinder- en jongerenpsychologe in een groepspraktijk Eclips in Kortrijk. Daar staat ze in voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen, therapie en studiebegeleiding. 

Ze schoolt zichzelf voortdurend bij via kort- en langdurende opleidingen. Margaux volgt momenteel een opleiding tot Integratief Kinder- en Jongerentherapeut. 

Contact: margaux.goossens@corligo.be

Marieke

Marieke Tinel studeerde in 2016 af als Master in de Muziektheorie, optie Muziekpedagogie aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. In 2019 behaalde ze ook haar diploma Creatieve Therapie, optie Muziektherapie aan de Arteveldehogeschool.

Ze deed tijdens en na haar studies ervaring op in time-out projecten voor volwassenen, vluchtelingencentra, een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking en in een woonzorgcentrum. Daarnaast heeft ze reeds verschillende jaren ervaring in het geven van muzieklessen en workshops.

In Corligo kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen bij haar terecht voor muziektherapie. Voorkennis van muziek is absoluut niet nodig. Muziek is hier voornamelijk een expressiemiddel. Muziektherapie richt zich vooral op kinderen/(jong)volwassenen die moeilijkheden ervaren op vlak van zelfvertrouwen, assertiviteit, het uiten van emoties, het leggen van contact, of die te maken krijgen met stress, faalangst, rouw, een burn-out/bore-out, emotionele verdoofdheid, depressieve gevoelens of een negatief zelfbeeld. Ook voor kinderen met autisme kan muziektherapie zeer heilzaam zijn.

Marieke is eveneens werkzaam als muziektherapeut in het Psychiatrisch Centrum Menen.

Contactgegevens: mariek.tinel@corligo.be

Matthias

Matthias Van Overschelde studeerde in 2007 af als bachelor Sociaal Werker. Daarna volgde hij diverse kortdurende opleidingen rond omgaan met agressie bij kinderen en volwassenen, intra familiaal geweld, suïcidaliteit en preventie, pubers en hun puberbrein, mediawijsheid bij jongeren, verbindend hulpverlenen, interventie in crisissituaties, enzoverder.

In 2009 volgde hij een langdurige opleiding gezinsbegeleider en gezinsgericht werker, onderbouwd vanuit systeem- en contextuele therapie.

Matthias was werkzaam als jongeren- en gezinsbegeleider binnen de bijzondere jeugdzorg, als leerlingenbegeleider in het buitengewoon en regulier onderwijs en als jongerenbegeleider in een time-out project.
Kenmerkend in zijn begeleiding is werken naar verbinding met jezelf en omgeving, focus op de positieve krachten, verhogen van welbevinden en het geven van sociale vaardigheidstraining. 

Contact: matthias.vanoverschelde@corligo.be

Sylvie

Sylvie De Fraeye heeft reeds heel wat jaren ervaring als logopediste. Ze specialiseerde zich in onderzoek en therapie bij kinderen met taal- en leerstoornissen. 

Daarnaast is Sylvie leerkracht lager onderwijs en werkte ze als zorgcoördinator, zorgleerkracht en ondersteuner met kleuters en lagere schoolkinderen, al dan niet met onderliggende stoornissen zoals AD(H)D, ASS, PTSS, enzoverder. 

Recent volgde ze een opleiding tot kindercoach. Dit vanuit de visie dat het bevorderen van de taalontwikkeling en het verbeteren van leerprestaties kunnen geoptimaliseerd worden door het kind zo ruim mogelijk te benaderen en niet enkel de taal- en leerprestaties op zich te behandelen.  

Haar motto: ‘If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn!’ 

Contact: sylvie.de.fraeye@corligo.be

Vanina

Vanina De Gussem studeerde in 1997 af als bachelor orthopedagogie. De trigger voor deze opleiding was 5 jaar vrijwilligerswerk met straat- en zigeunerkinderen in Roemenië. 

Haar eerste stapjes in de hulpverlening zette ze in Therapeutische Gemeenschap De Kiem en nadien in de bijzondere jeugdzorg. 

Nu is Vanina bijna 20 jaar werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis. Ze is er onder meer KOPP-referentiepersoon (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) daar ze eveneens de opleiding contextuele counselor volgde.  

Sinds juli 2020 is Vanina werkzaam in Corligo als begeleider.

Haar specialiteiten: ouderbegeleidingen, kinderen van ouders met psychische problemen, gedragsproblemen, emotieregulatie, laag zelfbeeld, assertiviteitstraining, verslaving, depressie of burn-out-begeleiding. 

Contactgegevens: vanina.degussem@corligo.be